Ông Nguyễn Văn Thể xin thôi làm đại biểu HĐND Sóc Trăng

Ông Nguyễn Văn Thể.
Ông Nguyễn Văn Thể.
Ông Nguyễn Văn Thể.