Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước những cán bộ tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Ảnh: N.Bắc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Ảnh: N.Bắc.