Kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước những cán bộ tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Ảnh: N.Bắc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Ảnh: N.Bắc.