Không coi thường tính mạng người dân nhưng không thể đóng cửa mọi hoạt động

Lên top