Kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị (Ảnh: NB)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị (Ảnh: NB)