NGUYÊN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC T.Ư LÊ QUANG THƯỞNG:

Công tác cán bộ cần giảm bớt và nên quy về một mối

Ông Lê Quang Thưởng. Ảnh: XUÂN HẢI
Ông Lê Quang Thưởng. Ảnh: XUÂN HẢI
Ông Lê Quang Thưởng. Ảnh: XUÂN HẢI