Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chuyện về người diễn thuyết tại Lễ Độc lập 2.9.1945 ở Sài Gòn

GS Trần Văn Giàu.
GS Trần Văn Giàu.