Chủ tịch Đà Nẵng: “Cán bộ tập trung làm việc, đừng lo bàn chuyện ai đi ai ở”