Chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội: Hộ kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế - giảm từ 63% xuống 31%!

Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 16.11. Ảnh: Q.H
Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 16.11. Ảnh: Q.H