Các chức danh sẽ do Bộ Chính trị quyết định

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: N.Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: N.Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: N.Bắc)
Lên top