Bổ nhiệm Đại sứ không nhất thiết phải là Vụ trưởng

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên cho rằng không nhất thiết phải là Vụ trưởng mới đủ điều kiện bổ nhiệm Đại sứ. Ảnh: QH
Đại biểu Nguyễn Đức Kiên cho rằng không nhất thiết phải là Vụ trưởng mới đủ điều kiện bổ nhiệm Đại sứ. Ảnh: QH
Đại biểu Nguyễn Đức Kiên cho rằng không nhất thiết phải là Vụ trưởng mới đủ điều kiện bổ nhiệm Đại sứ. Ảnh: QH
Lên top