Bế mạc Hội nghị TƯ 6: Thống nhất cao, thông qua các nghị quyết, kết luận của TƯ

Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ảnh: NB)
Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ảnh: NB)