Việt Nam phản đối ngân hàng Trung Quốc hoạt động phi pháp ở Hoàng Sa