Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thông tin mới về 2 thuyền viên Việt Nam bị thuyền trưởng Hàn Quốc ngược đãi