Thăm Việt Nam, Tổng thống Philipines sẵn sàng thảo luận về Biển Đông