Ông Donald Trump từ chối bảo vệ nước NATO nào "không chịu trả tiền"

Mỹ từ chối bảo vệ nước NATO không chịu "trả tiền". Ảnh: AFP
Mỹ từ chối bảo vệ nước NATO không chịu "trả tiền". Ảnh: AFP
Mỹ từ chối bảo vệ nước NATO không chịu "trả tiền". Ảnh: AFP