Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đập Cảnh Hồng xả nước, cư dân sông Mekong báo động