Đập Cảnh Hồng xả nước, cư dân sông Mekong báo động