Quỹ TLV Lao Động cùng các tổ chức xã hội chia sẻ cùng đồng bào Nam Trà My bị sạt núi, sập nhà