Tiêu chuẩn chế độ

Thứ định mức “chỉ có giá trị từ trong trụ sở Bộ ra đến cây sấu ở cổng”

Anh Đào |

“Giá phòng quy định của Bộ Tài chính không đủ khiến: nghỉ 1 đêm phải kê 2 đêm, hội nghị 1 ngày phải kê 2 ngày”.