Hệ số lương

Hệ số lương giáo viên công lập các cấp áp dụng đến hết ngày 30.6

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Giai đoạn từ ngày 1.7.2024 bắt đầu thực hiện cải cách tiền lương, tiền lương giáo viên các cấp không còn được tính dựa trên hệ số lương mà sẽ dựa trên số tiền cụ thể quy định trong bảng lương mới. Vậy, hệ số lương giáo viên công lập các cấp áp dụng đến hết ngày 30.6 là bao nhiêu?

Phân biệt giữa bỏ hệ số lương và mở rộng quan hệ tiền lương

Thục Quyên (T/H) |

Khi thực hiện cải cách tiền lương (dự kiến từ 1.7.2024), sẽ bỏ hệ số lương, đồng thời mở rộng quan hệ tiền lương. Hai việc này phân biệt với nhau như thế nào?

Hệ số lương của giáo viên tiểu học thay đổi ra sao trong năm 2024

Thục Quyên (T/H) |

Trong năm 2024, cụ thể là từ ngày 1.7.2024, khi chính sách cải cách tiền lương 2024 được thực hiện thì hệ số lương của giáo viên tiểu học sẽ có sự khác biệt.

Hệ số lương viên chức của giáo viên trung học cơ sở hạng II hiện nay

Hà Ngọc |

Hiện nay, cách xếp hệ số lương đối với viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT.

Thay đổi về hệ số lương của viên chức khi cải cách tiền lương

Quế Chi (T/H) |

Khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 (dự kiến từ ngày 1.7.2024), hệ số lương của viên chức cũng sẽ thay đổi so với hiện hành.

Mức lương của trưởng trạm y tế xã

Minh Hương |

Bạn đọc Đoàn Nguyễn hỏi: Trưởng trạm y tế xã có phải viên chức không? Hiện nay mức lương của trưởng trạm y tế xã được tính thế nào?

Mức lương của cấp úy quân nhân chuyên nghiệp

Minh Hương |

Bạn đọc Trần Minh hỏi: Cấp úy quân nhân chuyên nghiệp gồm đại úy; thượng úy; trung úy; thiếu úy, vậy mức lương tương ứng của các cấp bậc này được quy định thế nào?

Thời điểm bãi bỏ hệ số lương của cán bộ, công chức, viên chức

Quế Chi |

Khi cải cách tiền lương, cùng với bãi bỏ lương cơ sở, hệ số lương hiện nay cũng được bãi bỏ và xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Giáo viên dự bị đại học hạng 1 được áp dụng hệ số lương bao nhiêu

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Giáo viên dự bị đại học hạng 1 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại nào?

Mức lương đối với chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng II, III, IV

Phương Minh |

Bạn đọc Hiếu Anh (Bình Thuận) hỏi: Hệ số lương, mức lương đối với viên chức chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng II, III, IV được quy định thế nào?

Hệ số lương của viên chức kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động

Minh Hương |

Bạn đọc Ngọc Hà hỏi: Hệ số lương của kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập bao nhiêu?

Hệ số lương viên chức chức danh nghề nghiệp bác sĩ hạng I, II, III

Minh Hương |

Bạn đọc Thành An (Thạch Thất) hỏi: Chức danh nghề nghiệp bác sĩ hạng I, II, III được áp dụng hệ số lương viên chức loại nào?

Hệ số lương viên chức chức danh y sĩ

Phương Minh |

Bạn đọc Quỳnh Nga hỏi: Chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức nào?

Hệ số lương viên chức chuyên ngành dược

Minh Hương |

Bạn đọc Hoàng Linh (Khánh Hoà) hỏi: Cách xếp lương áp dụng với viên chức chuyên ngành dược hiện nay được quy định thế nào?

Hệ số nâng lương của sĩ quan quân đội

Phương Minh |

Bạn đọc Vũ Thành (Hà Nội) hỏi: Hệ số nâng lương của sĩ quan quân đội nhân dân được quy định như thế nào?