Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Từ 2019, người dân có một hồ sơ sức khoẻ điện tử cá nhân

Mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khoẻ điện tử vào năm 2019
Mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khoẻ điện tử vào năm 2019