Ngưng làm ngay những điều này nếu không muốn hủy hoại não