Herbalife Việt Nam hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng