30 năm mổ miễn phí cho trẻ em tàn tật, dị tật bẩm sinh