Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

30 năm mổ miễn phí cho trẻ em tàn tật, dị tật bẩm sinh