150 bệnh viện có đủ máu nhờ mô hình ngân hàng máu sống