Thủ tướng sẽ trực tiếp kiểm tra Hải quan Hải Phòng

Một quy trình gấp tiền đầy đủ để chuẩn bị “bôi trơn" tại Hải Phòng.
Một quy trình gấp tiền đầy đủ để chuẩn bị “bôi trơn" tại Hải Phòng.
Một quy trình gấp tiền đầy đủ để chuẩn bị “bôi trơn" tại Hải Phòng.