Không thể chỉ suốt ngày nghĩ tăng thuế

6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thực hiện trên 22.600 cuộc thanh kiểm tra, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách nhà nước 4.700 tỉ đồng.
6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thực hiện trên 22.600 cuộc thanh kiểm tra, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách nhà nước 4.700 tỉ đồng.
6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thực hiện trên 22.600 cuộc thanh kiểm tra, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách nhà nước 4.700 tỉ đồng.