Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

60.000 người “vác ô”!