Không tháo rào cản, khó... công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: P.V
Nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: P.V