Rượu “quốc lủi” cũng phải đăng ký, dán tem

Minh họa của ĐAN
Minh họa của ĐAN