Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quê hương Pi Năng Tắc trù phú vùng đất anh hùng

Bẫy đá Pi-năng Tắc, Di tích lịch sử cách mạng quốc gia.
Bẫy đá Pi-năng Tắc, Di tích lịch sử cách mạng quốc gia.