Loi Protip - ánh sáng của sự tạ ơn

Thả hoa đăng - trẻ con đón Loi Protip như đón ông Lân, ông Địa ngày tết, đêm thả đèn vui như tết.
Thả hoa đăng - trẻ con đón Loi Protip như đón ông Lân, ông Địa ngày tết, đêm thả đèn vui như tết.
Thả hoa đăng - trẻ con đón Loi Protip như đón ông Lân, ông Địa ngày tết, đêm thả đèn vui như tết.