Làm giàu giữa mùa thiên tai

Mô hình lúa sạch hữu cơ ở cù lao Hòa Minh và Long Hòa. Ảnh: T.L
Mô hình lúa sạch hữu cơ ở cù lao Hòa Minh và Long Hòa. Ảnh: T.L
Mô hình lúa sạch hữu cơ ở cù lao Hòa Minh và Long Hòa. Ảnh: T.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM