Trách nhiệm của cán bộ quản lý đến đâu khi hai tử tù trốn ngục?

Hai tử tù trốn trại.
Hai tử tù trốn trại.
Hai tử tù trốn trại.