Hà Nội: Chuyển giao một cá thể gấu ngựa nuôi nhốt bất hợp pháp tại Phúc Thọ