Đường dây logo "xe vua" đưa hối lộ, nhưng không ai nhận hối lộ?

Những người bị truy tố về tội đưa hối lộ... Ảnh: P.B
Những người bị truy tố về tội đưa hối lộ... Ảnh: P.B
Những người bị truy tố về tội đưa hối lộ... Ảnh: P.B