Công an TPHCM: Điều tra một số người nhận tiền của các tổ chức phản động lưu vong để gây rối