World Cup 1998 và chương trình Chỗ trọ miễn phí cho thí sinh

Chương trình CTMP giúp hàng chục ngàn thí sinh nghèo đến với trường thi.
Chương trình CTMP giúp hàng chục ngàn thí sinh nghèo đến với trường thi.