Dự thảo Nghị định sửa đổi về quản lý hoạt động kinh doanh vàng: Thêm nỗi lo cho doanh nghiệp?

Dự thảo nghị định sửa đổi về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đang khiến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này thêm lo lắng.
Dự thảo nghị định sửa đổi về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đang khiến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này thêm lo lắng.