Văn hóa văn nghệ thế giới: Những di vật nổi tiếng từ… cơ thể người chết