“Start-up đừng nghĩ nhiều về rào cản mà hãy tập trung vào nội tại”