Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo: Sao giờ lắm người “hiểu chuyện” thế!