Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một chuyến đi tới vùng đất thánh Jerusalem

Nhà thờ Mộ Thánh.
Nhà thờ Mộ Thánh.