Mối nguy chủ nghĩa giáo phái và cực đoan song hành