Nga có thể mua “hời” tàu Mistral từ Ai Cập với giá 1 USD?