Mel Bernstein - “Người Rồng” của nước Mỹ

“Người rồng” Mel Bernstein trong cửa hàng súng của ông.
“Người rồng” Mel Bernstein trong cửa hàng súng của ông.