Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Hiu hắt” tại Trung tâm quốc gia giống hải sản Nam Bộ