“Hiu hắt” tại Trung tâm quốc gia giống hải sản Nam Bộ