Dưới chân Tam Đảo

Hồ Xạ Hương trong sương sớm dưới chân dãy Tam Đảo.
Hồ Xạ Hương trong sương sớm dưới chân dãy Tam Đảo.
Hồ Xạ Hương trong sương sớm dưới chân dãy Tam Đảo.