Diva Mỹ Linh: “Ông Quân chắc phải yêu vợ lắm mới thế!”

Photo: Đỗ Trần Tuấn Linh.
Photo: Đỗ Trần Tuấn Linh.
Photo: Đỗ Trần Tuấn Linh.