Cảnh giác với bệnh có thể biến chứng nguy hiểm: Basedow

Lồi mắt trong bệnh Basedow.
Lồi mắt trong bệnh Basedow.