Về tay Gelex Elictric, doanh thu và lợi nhuận của HEM liên tục suy yếu

Lên top